Et stærkt erhvervsliv er afgørende for velstand i kommunen

Vi arbejder derfor for at sikre at erhvervslivets rammevilkår er optimale, de skal ikke pålægges uhensigtsmæssige skatter og afgifter. Konservative er ikke bange for at gå forrest når det drejer sig om nye initiativer. Der skal skabes rum og plads for de virksomheder som kan og vil.

Infrastrukturen skal moderniseres, vejene skal vedligeholdes, til og fra kørselsveje i forbindelse med industriområder skal udbygges til modulvogntog.

Orehoved industrihavn skal være servicehavn for bygning af Storstrømsbroen i den forbindelse vil havnen blive udbygget ”gratis” Den vil derved opnå en størrelse så den bliver attraktiv for nye virksomheder som overvejer at flytte til det kommende industriområde på Nordfalster.

Kommunen skal indgå i dialog og samarbejde med leverandører til kabel internet og mobil/4G net, så nettet dækker hele kommunen. F.eks Sundby - Ø. Toreby området er der i dag kun 5 Mbit kabelinternet, det med til at bremse udvikling og lever slet ikke op til tidens krav.

Jobcenterets opgaver skal konkurrenceudsættes for at skabe udvikling og fornyelse for de ledige, der skal arbejdes på tværs af kommunerne. Indsættes større ekspertise i forbindelse med ledige akademikere så de bliver fastholdt i området.

Business LF skal være indgangen til kommunen. F.eks. når der søges nye medarbejdere, byggeansøgning, gravetilladelse, tilladelse til afholdelse af arrangementer, alt hvad virksomheder - erhvervsdrivende – håndværkmestre skal søge om. Der skal gives en forhånds udtalelse inden for 3 arbejdsdage og endelig godkendelse inden for 7 arbejdsdage.

Der skal konkurrenceudsættelse på flere af kommunes opgaver, konkurrence er drivkraften for udvikling og fornyelse, i kommunes administration skal der fokuseres på kvalitet og effektiv ressourceanvendelse gennem udlicitering.

For at skaffe den kvalificeret arbejdskraft til fremtidens job, skal det faglige niveau hæves i folkeskolerne, lærerne skal efteruddannes og undervise i få fag. Lærerne skal have mulighed for at undervise i det de brænder for, da et helhjertet engagement her en positiv afsmitning på elevernes lyst til at lære.

Vi vil arbejde på at få en afdeling af et universitet til området. Det kunne f. eks. være Syddansk universitet , det kunne indrettes på den gamle SID skole.

I de kommunale virksomheder, Refa a/s og Forsynings Virksomheden, skal der vælges forbrugere indi bestyrelserne. Vi foreslår samme antal styrelsesmedlemmer men der skal minimum vælges 2 forbrugere ind i hver bestyrelse.

Der skal være gode og attraktive grunde til salg, med mulighed for kreativ og spændende byggeri. Huse der står tomme og i stærkt forfald skal nedrives og hvis det ligger i forbindelse med åbne marker skal landmanden kunne erhverve jorden til dyrkning. Alle huse der sælges kan få weekend attest..

Vi vil arbejde for at det nye højhastigheds tog mellem Hamborg og København får stop i Nykøbing F. Holeby flyveplads skal udvides til en rigtig lufthavn i samarbejde med offentlige- og Private investorer. I dag er der rigtig mange der tager til Lübeck og Hamburg for at flyver med lavprisselskaberne. Holeby lufthavn skal være en lavpris lufthavn og skal med den rigtige prissætning tiltrække flyselskaberne. Højhastighed tog til Nykøbing F. hurtig bus til lufthavnen, total rejsetid fra København 1 ½ time..

En folkeskole hvor læring og motivation for læring er i højsædet

Mere undervisning

Jeg mener det er vigtigt, at vi har fokus på indlæring i vores skoler. Vi skal have en løbende dialog med de enkelte skoler om, hvordan vi sikrer, at der er tale om et højt niveau på alle skoler. Vi skal have fokus på indlæring før 0. klasse til og med 10. klasse.

Dermed skal vi sikre et samspil mellem børnehaver og skole, der garanterer mulighed for en glidende skolestart. De fleste vil stadig begynde i skolen efter sommerferien, men der skal være mulighed for at samle børn hurtigt op, både fra skolen til børnehaven, men også fra børnehaven til skolen med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle behov. Samtidig slår vi fast, at vi er imod heldagsskoler, da børn akkurat som voksne har behov for fritid.

Læreren skal undervise i få fag

Jeg mener, at den enkelte lærer i størst mulig omfang skal undervise i få fag (med størst kompetence) for at sikre det faglige niveau. Lærerne skal have mulighed for, at undervise i det de brænder for, da et helhjertet engagement har en positiv afsmittende virkning på elevernes lyst til at lære. Eleverne skal motiveres til at tage et ansvar for egen situation og egen indlæring med støtte fra forældrene. Undervisningen skal sikre, at alle elever mødes på deres eget niveau. Læringsstile og rullende indskoling er blot nogle af de redskaber konservative ønsker at fokusere på.

Decentral ledelse

Folkeskolen skal sikre en forståelse af vores samfund og de gensidige forpligtelser, vi har overfor hinanden. Skolen skal være ledet af en stærk - og decentral - leder, der kan styre budgetter og sikre undervisningsmålsætningerne. Vi skal sikre det bedst mulige samspil mellem institutionerne, og vi skal sikre en stor handlefrihed på den enkelte institution. Stor økonomisk frihed skal være tesen for de institutioner, der selv kan håndtere de daglige prioriteringer. De skoler der har svært ved at løse denne opgave, skal have hjælp og støtte til dette.

Rummelighed

Folkeskolen skal rumme alle børn. Men der skal tages hensyn. Hensyn til det barn, der skal rummes, men også hensyn til den klasse, der skal rumme et krævende barn. Det er sundt for børn at opleve, at der er forskel på folk. Men i nogle tilfælde er det bedre at trække et barn ud af normalklassen og give barnet nogle andre muligheder i et miljø, der passer bedre. Begrebet normalklasser mener konservative i det hele taget skal redefineres, da en del undervisning kan niveaudeles og foretages på tværs af klassetrin og i forskellige læringsmiljøer tilpasset de enkelte børns læringsstile, som kan være forskellig fra fag til fag.

Guldborgsund kommune som sport og kulturcenter

Vi arbejder for at fremtidige idrætsanlæg og kunststofbaner bliver placeret med baggrund befolkningstilvækst og et aktuelt behov.

Kulturstrategien skal lægge sporene for kulturlivet i Guldborgsund kommune, samt opsætte langsigtede pejlemærker for udviklingen på kulturområdet.

Kulturstrategien vil udgøre de overordnede politiske mål for Kulturudvalgets virke i årene 2014-2017.

Indsatsområderne i kulturstrategien er:

  • Den levende by - kunst, kultur og bevægelse i byrummet
  • Kant og kvalitet - kultur- og fritidsaktiviteter, der rummer både eksperimenterende vækstmiljøer og internationale attraktioner
  • Kreative børn og unge - talentudvikling for børn og unge inden for kunstneriske områder og bevægelsesområdet
  • Guldborgsund kommune i bevægelse - udvikling af idrætsområdet inden for både bredden og eliten
  • Vi løfter i flok – flere løfter mere! – udvikling af samarbejde lokalt, nationalt og internationalt

Politiske mål (2014-2017)

Den levende by skal fungere som et naturligt udendørs aktivitetsrum for kunst, kultur og bevægelse med rum til daglige kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal være plads til borgernes egne uorganiserede aktiviteter, til foreninger og kulturelle institutioner – til amatører og professionelle. Der skal skabes bymiljøer, bolig- og naturområder, som indbyder til gode, daglige udfoldelsesmuligheder for borgerne.

Blandt fokusområderne i de kommende år er:
  • Udmøntning af Bylivspuljen
  • Understøttelse af midlertidige aktiviteter
  • Mødesteder for kreative unge. Kant og kvalitet Kultur- og fritidslivet i Guldborgsund kommune skal skabe plads til og fremme det anderledes, eksperimenterende, nytænkende og banebrydende. Samtidig skal der gennemføres arrangementer og udvikles permanente attraktioner af høj international kvalitet